Waarom een duurzame uitbreiding van de schoolinfrastructuur in plaats van containerklassen?

Het chronisch tekort aan voldoende vaste klaslokalen en de bijbehorende infrastructuur in de Gemeentelijke Basisschool (GBS) is al bekend sinds 2004. Eerst in de kleuterschool en sinds 2008 ook in het lager onderwijs. Vandaag zijn er een totaal van 7 containerklassen t.o.v 14 vaste klaslokalen.

Het doorlichtingsverslag van de onderwijsinspectie van 10/11/2011 meldde een aantal aandachtspunten en concrete aanbevelingen voor de infrastructuur waaronder het nijpend tekort aan toiletten.

Het schoolbestuur heeft sinds 2012 het leerlingenaantal beperkt tot 2 klassen van elk 22 leerlingen en dit voor de kleuter- en lagere school. De voorbije 10 jaar werd er door de gemeente (Schoolbestuur en Commissie Onderwijs) geen concreet gevolg gegeven aan een plan om subsidies aan te vragen bij de bevoegde Vlaamse instantie (AGIOn) alhoewel dit punt meermaals door Kraainem- Unie als agendapunt op de gemeenteraad aangevraagd werd.

De klascontainers zijn nuttig en nodig om het huidige tekort op te vangen, maar bieden geen lange termijn oplossing naar comfort, duurzaamheid, rationeel energieverbruik, kostprijs en levensduurte. Klascontainers zijn duur in aanschaf en onderhoud: volledig op kosten van de gemeente en de belastingbetaler in Kraainem. Klascon- tainers komen niet in aanmerking voor subsidies omdat ze tijdelijk zijn. Ze hebben een gemiddelde levensduurte van 10 jaar en zijn energieverslindend door hun beperkte isolatie (airco en verwarmin nodig) en resulteren in torenhoge energiefacturen.

Bijkomende containerklassen en een sanitair blok werden voorzien in het voorjaar van 2013 om opnieuw het acuut tekort aan plaats op te vangen en te voldoen aan de sanitaire vereisten bepaald in het ‘Doorlichtingsverslag’. De twee bestaande containerklassen van de kleuterschool daterend van 2004 werden opnieuw vervangen in 2014.

Men vraagt zich af waarom de gemeente 10 jaar laat voorbij gaan alvorens subsidies aan te vragen voor de uitbreiding van de schoolinfrastructuur? Waarom werd er niet vroeger naar een lange termijn oplossing gezocht die comfort, duurzaamheid, rationeel energieverbruik, kostprijs en levensduurte bevorderen als en alternatief voor de huidige klascontainers?

De bevoegde instantie AGIOn subsidieert en financiert de aankoop, de bouw en de verbouwing van schoolgebouwen en subsidieert 70% van de kosten voor het basisonderwijs. Voor het niet door subsidie gedekte deel van de kosten (30 %) kan het gemeentebestuur een lening aangaan die door de Vlaamse overheid gewaarborgd wordt. AGIOn kan ook de terugbetaling van kapitaal, interesten en bijhorende kosten waarborgen.

Het is pas sinds het advies van de Schoolraad van oktober 2013 waarbij de gemeente verplicht werd om actie te nemen, dat de gemeente zich genoodzaakt vond om eindelijk een subsidieaanvraag in te dienen bij AGIOn (januari 2014). Zonder de impuls van de schoolraad van GBS die samengesteld is door ouders, leerkrachten, lokale gemeenschap en directie zou er waarschijnlijk nog geen subsidie aangevraagd zijn. Nu de school eindelijk op de wachtlijst staat bij AGIOn kan er al van start gegaan worden met een haalbaarheidstudie voor de infrastructuuruitbreiding maar spijtig genoeg werd die studie tot op heden nog altijd niet toegekend door de gemeente. Een haalbaarheidstudie is een vereiste om de subsidies toegekend te krijgen via AGIOn.

Informatie betreffende het Advies van de schoolraad kan u raadplegen op: https://sites.google.com/site/gbskraainem/de-schoolraad