Waarom Kraainem-Unie? Zijn er niet al genoeg politieke partijen?

Kraainem-Unie is geen politieke partij maar een burgerinitiatief van bewoners louter uit Kraainem. De politieke partijen die al jaren aan het bewind zijn in onze gemeente verbergen hun amateurisme achter een schijnverdediging van communautaire belangen, maar zij hebben wel de gemeentelijke schuld doen oplopen, met belastingverhoging (in 2011) als gevolg. Zij zijn incapabel als het op normaal management van de gemeente aankomt; dit kunt u zien als u let op het algemene onderhoud van straten en wegen. Maar ook investeringen die honderden duizenden Euro’s kosten worden naar ons idee slordig voorbereid, en kunnen vaak goedkoper. Technische voorstellen die wij hiervoor doen worden nauwelijks bekeken. Het gemeentebeleid wordt al jaren achter gesloten deuren onderling geregeld door MR, CDH en FDF. Ieder krijgt wat, maar het wordt wel met uw geld betaald. Het laatste voorbeeld hiervan is het plan om voor miljoenen een nieuw gemeentehuis te bouwen. Het is dus de hoogste tijd voor een bestuur dat niet naar taal of politieke kleur kijkt, maar dat als goede huisvader de gemeente efficiënt beheert.

Hebben jullie een politieke kleur?

Neen. De problematiek van de gemeente vereist een aantal oplossingen die worden ingegeven door gezond verstand. Beter management en onderhoud van het patrimonium, maar ook een lange termijn visie om het hoofd te bieden aan vergrijzing en aan veranderingen in gezinssamenstelling die eigen zijn aan onze tijd. Dit vereist lange termijn planning voor aangepaste woningen, service flats, enz. Ook de problematiek van de ring (lawaai, vervuiling), vliegtuiglawaai, overstromingsgevaar, e.d. vragen om een praktische aanpak, niet om ideologie. Het vraagt zeker niet om plaatselijke mandatarissen die hierover van hun nationale partijorganisaties moeten zwijgen om andere partijbelangen niet in het gedrang te brengen.

Wat voor ervaring hebben jullie?

We hebben goed opgeleide mensen met solide beroepservaring die als team zéér complementair zijn. Hun CV’s bewijzen dit. Wij hebben specialisten onder ons op elk gebied (techniek, financiën, project beheer, communicatie, onderwijs, gezondheidszorg, milieu). Véél van onze leden zijn ook actief in bijkomende gemeenschapsactiviteiten waar zij elk hun energie en tijd investeren voor een positief beleid. Onze leden hebben allemaal een persoonlijk engagement om tot een beter beheer van de gemeente te komen. Niet uit persoonlijke ambitie, maar omdat zij de een einde willen maken aan het politieke amateurisme van de laatste jaren.

Brengen jullie de belangen van de Franstaligen niet in het gedrang?

Bij Kraainem-Unie concentreren wij ons op de prioriteiten van de gemeente en op de belangen van alle burgers, welke taal ze ook spreken. Wij willen Nederlandstaligen en Franstaligen niet tegen elkaar ophitsen maar ze samen laten werken, en dan liefst met de 20% buitenlanders die hier wonen er bij. Alleen dan krijg je gemeenschapsvrede. De laatste staatshervorming garandeert duidelijk de faciliteiten in onze gemeente. Een taalfront, zoals dat van de huidige legislatuur, is niet relevant voor de bewoners van Kraainem, zeker niet als het de gemeente niet goed bestuurt. Het is tijd om de bladzijde om te slaan. Kijk naar Drogenbos, een andere gemeente met faciliteiten: 45 jaar communautaire vrede en een efficiënt beleid. Het is dus wel degelijk mogelijk!

Aanhechting aan Brussel

Kraainem ligt in het Vlaams Gewest. De politieke reorganisatie van het gewest Brussel staat niet eens op de agenda van de federale regering. Wat moeten wij daar dan mee op gemeentelijk niveau? Als je verder kijkt dan communautair vaandelzwaaien dan lijkt het ons duidelijk dat de toekomst van Brussel zou moeten geïnspireerd worden door een “metropolitaans” model dat tevens grenzen overschrijdt, denk bij voorbeeld aan de regio Kortrijk-Doornik-Rijsel. Zo iets wordt op federaal niveau tussen de gemeenschappen en gewesten besloten, maar om daar nu gemeentepolitiek mee te bedrijven is naar onze mening kiezersbedrog.

Openbare werken

Kraainem-Unie denkt dat in het belang van de burger een inventaris moet worden opgemaakt van alle noodzakelijke openbare werken. Deze werken moeten worden vastgelegd in een meerjarenplan op basis van objectieve criteria en prioriteiten. Er moet een constructieve dialoog komen met de Vlaamse overheid (die tevens eigenaar is van bepaalde wegen die de gemeente doorkruisen) om de subsidies in kaart te brengen die kunnen bijdragen aan de openbare investeringsprojecten. Er moet een duurzame oplossing uitgewerkt worden voor de wateroverlast en dit in samenspraak met de Vlaamse Overheid en nabij liggende gemeenten.

Mobiliteit

Kraainem-Unie wil dat er meer gedaan wordt om de algemene mobiliteit te bevorderen en de veiligheid in samenwerking met de politie te versterken. Verkeersregels moeten strenger worden toegepast en het doel van snelheidslimieten en flitspalen mag niet louter zijn om de gemeentekas te spijzen maar moet onderdeel uitmaken van een rationeel mobiliteitsplan. Burgers en plaatselijke verenigingen moeten geïnformeerd worden, hun advies moet in bepaalde straten of wijken gesolliciteerd worden alvorens een ingrijpende verandering in het mobiliteitsplan door te voeren.

Kraainem-Unie is voorstander om de huidige regelingen betreffende parkeer retributies en inwonerskaarten te her-evalueren en grondig bij te sturen indien dit nodig zou blijken. Er moet duidelijk en tijdige communicatie naar de burger zijn i.v.m. blauwe zones en aanvraag en levering van een inwonerskaart. Deze informatie moet ondubbelzinnig beschikbaar zijn op de website van de gemeente.

Waarom een duurzame uitbreiding van de schoolinfrastructuur in plaats van containerklassen?

Omdat klascontainers geen lange termijn oplossing bieden naar comfort, duurzaamheid, rationeel energieverbruik, kostprijs en levensduurte. Bovendien zijn klascontainers duur in aanschaf en onderhoud, ze komen niet in aanmerking voor subsidies (omdat ze tijdelijk zijn) en ze zijn dus volledig op kosten van de gemeente en de belastingbetaler in Kraainem. Om meer te weten over dit dossier, click hier.